Van den Berk planteskole
choose your language:
 

Bæredygtig produktion

“Jeg er stolt af, at vi er én af de få virksomheder, som leverer ilt i stedet for CO2.” (Pieter van den Berk)

duurzame-productie_2-2-1
Respekt for miljøet
Træer er et levende produkt og en sund og bæredygtig produktion kan udelukkende blive ved med at bestå, når den foregår i harmoni med naturen. På Van den Berk planteskoler lægges der vægt på en bæredygtig, miljøbevidst produktion af træer.
Virksomheden forbliver ikke alene inden for normerne, men har reduceret brugen af vækstbeskyttelsesmidler per hektar til et minimum og har i mellemtiden et meget lavt forbrug per hektar. Derved bliver der plads til flora og fauna. Jorden har et rigt insektliv og giver redeplads og fourageringssteder til mange fuglearter og andre dyr. Van den Berk arbejder desuden også sammen med forskere inden for området luftkvalitet. PPO, Wageningen Universitets prøvningsmyndighed, har for nylig foretaget undersøgelser omkring træernes miljøbidrag på planteskolen. Et af resultaterne er at et træ af størrelsen 50/60 omtrent optager 20 gange så meget CO2 som et træ af størrelsen 16/18. Det er endnu en grund til at fortsætte med dyrkningen af store træer af høj kvalitet. Læs mere om dette emne i træ-guiden 2009-2010


Jordforanstaltninger:
• Mellem hver vækst sås der i løbet af én vækstsæson en strukturforbedrende grøngødning som f.eks. olieræddike.
• Gødskning af jorden foregår næsten udelukkende med organisk staldgødning fra køer og geder eller kompost.
• Afskåret træ skæres i småstykker, og en del af det bearbejdes direkte i jorden, hvorved der fremkommer et godt organisk stofindhold. Ved nedbrydningen af disse trærester bindes kvælstoffet, som findes i jorden, og skylles ikke væk. Kvælstoffet frigøres senere og langsommere og optages gradvist af træerne.

Dyrkningsforanstaltninger:
• Træerne plantes med indbyrdes afstand. Således kan de udvikle sig optimalt, og der kan sås græs mellem træerne, så der fremkommer gode leveforhold for forskellige insektsorter og andre dyr.
• Der er mange naturlige fjender mellem træerne på grund af insekterne, og der opstår således igen en naturlig ligevægt, og plager får ikke mange chancer. Det medfører at der er mindre behov for bekæmpelsesmidler.
• Plagerne som alligevel viser sig, bliver yderst selektivt bekæmpet, hvorved der igen bruges mindre midler end tidligere.
• Der kommer ikke meget ukrudt på de steder, hvor der vokser græs, så der behøver man ikke sprøjte, og det betyder mindre miljøbelastning.
• Der er sprøjtefri rækker langs grøfter.

Materialebrug:
• Opgravningen og emballeringen af træerne foregår med naturlige materialer, så som jute og kokos. De er biologisk nedbrydelige og altså ikke miljøbelastende.
• Der bruges FSC-papir til korrespondance, træ-guider og øvrige publikationer.
• Affald og papirindsamling er adskilt.

Landskabsforanstaltninger:
• For at planteskolen skal passe så godt som muligt til omgivelserne er der indrettet specielle områder. Eksempler herpå er træbælter, stynede piletræer, små vandområder og blandinger af vilde blomster.
• Varieret tilplantning, diversitet på jordlodderne.

Vent et øjeblik